รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง


การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคล ร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งคอยดูแลและพัฒนาให้บุคคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ งาน และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนการเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับ องค์กรให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต

กระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคล ร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งคอยดูแลและพัฒนาให้บุคคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ งาน และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนการเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับ องค์กรให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต ประกอบด้วยงานการบริหารคนถือว่าเป็นงานหลักประการหนึ่งของการบริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน แนวคิดการจัดการและรูปแบบขององค์การ รวมถึงกรอบแนวคิดต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้ทางด้านนี้จึงมีหลากหลายมากขึ้น บทบาทเดิมของฝ่ายบุคคลที่เคยเป็นแค่หน่วยงานช่วย ต้องปรับให้เป็นนักบริหารอาชีพมากอย่างขึ้น ต้องมีความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องช่วยผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นไปราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2546)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด